Usługi Opiekuńcze

Podstawa prawna:

 • ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2268)
 • uchwały rady gminy bądź rady miasta określające szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są zadaniem własnym gmin stąd regulują je także przepisy lokalne),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) – rozporządzenie dotyczy wyłącznie usług specjalistycznych.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.


Co obejmują usługi opiekuńcze?

Jedną z niepieniężnych form pomocy są:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie im takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawanych w drodze administracyjnej.

Usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, zapewnia się dostosowanie ich do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, przy uwzględnieniu zaleceń lekarza w tym zakresie, oraz zapewnia się ich świadczenie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009r. ze zm.).

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała  Rady Miasta Gniezna za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy, ze zmianami.

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określa poniższa tabela:  

L.p. Wysokość dochodu na osobę Wskaźnik odpłatności w procentach za jedną godzinę usług dla:
Osób samotnie gospodarujących Osób gospodarujących w rodzinie
1 Do wysokości 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w ustawie o pomocy społecznej 0 % 0 %
2 Ponad 100% do 200 % 4% 5%
3 Ponad 200 % do 250 % 7% 10%
4 Ponad 250 % do 280 % 14% 15%
5 Ponad 280 % do 300 % 20% 25%
6 Ponad 300 % do 320 % 30% 40%
7 Ponad 320 % do 340 % 40% 50%
8 Ponad 340 % do 370 % 55% 60%
9 Ponad 370 % do 400 % 70% 75%
10 Ponad 400 % do 430 % 85% 90%
11 Ponad 430 % 100% 100%

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się na podstawie dochodu strony lub rodziny oraz obowiązującej tabeli odpłatności.

Cena jednej roboczogodziny usług opiekuńczych świadczonych przez gminę w ramach zadań własnych, która jest podstawą do naliczenia odpłatności za świadczenie usług wynosi 30,59 zł – obowiązuje od 3.02.2022r.

Istnieje możliwość zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za usługi w przypadku udokumentowania wydatków klienta związanych z leczeniem, korzystaniem z co najmniej dwóch rodzajów usług, koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, stratami z powodu wypadków losowych lub innych uzasadnionych przyczyn.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek strony,
 • skierowanie lekarza stwierdzające konieczność sprawowania usług opiekuńczych,
 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • decyzja organu emerytalno – rentowego,
 • zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (netto) z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
 • inne zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne.
UWAGI!

Pomoc w formie usług zostaje przyznana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ustaleniu czy rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Druki do pobrania:
Skip to content