Zadania Ośrodka

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, dotyczące w szczególności:
 • zakresu pomocy społecznej,

 • usług opiekuńczych,

 • pomocy osobom niepełnosprawnym,

 • pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy

 • świadczeń rodzinnych,

 • funduszu alimentacyjnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna.
Działa na podstawie:
 • uchwał Rady Miasta Gniezna,

 • zarządzeń Prezydenta Miasta Gniezna oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 • innych aktów prawnych.

Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w Gnieźnie.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego Prezydent Miasta Gniezna upoważnił do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do funkcjonowania i realizacji zadań powierzonych ośrodkowi.

 2. Wykonywanie zadań wynikających z uchwał, zarządzeń i wytycznych organów Miasta.

 3. Reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.

 4. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników ośrodka.

 5. Zarządzanie mieniem ośrodka.

 6. Ustalanie zakresów działania komórek organizacyjnych ośrodka oraz zadań wynikających z planów i przedsięwzięć.

 7. Składanie oświadczeń woli w imieniu ośrodka, w oparciu o udzielone pełnomocnictwa oraz zawieranie umów cywilno-prawnych.

 8. Podejmowanie decyzji, wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów zgodnie z zakresem działania.

 9. Ustalenie planów dochodów i wydatków ośrodka.

 10. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań ośrodka.

 11. Zabezpieczenie mienia ośrodka przed kradzieżą, dewastacją i właściwych warunków bhp i przeciwpożarowych.

 12. Dbałość o szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr.

 13. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 14. Organizowanie kontroli wewnętrznej i nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych.


Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie należy:

 1. Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własny potencjał i możliwości.

 2. Przeciwdziałanie patologii społecznej.

 3. Pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.

 4. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 5. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 6. Udzielanie pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

 7. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują:

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

 • praca socjalna,

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

 • dożywianie dzieci,

 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania własne gminy

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
  prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Zadania zlecone gminy

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.
Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określa ustawa o pomocy społecznej.
Zadania własne Ośrodek realizuje zgodnie z ustaleniem rady gminy.
Zadania zlecone realizowane są na podstawie szczegółowych porozumień z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków.

Skip to content