Szukaj

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie zwiększenia liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych:

  • osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

  • dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
    jego leczenia, rehabilitacji i edukacji które spełniają warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej

  • oraz których dochód nie przekracza 400% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) tj. w przypadku osoby samotnej 2804 zł a w przypadku rodziny 2112 zł na osobę.

Na realizację usług opiekuńczych na rok 2020 w ramach Programu, pozyskano kwotę 66.330 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pozwoli to na realizację 5500 godzin usług opiekuńczych, z czego 2 750 godzin zostało sfinansowanych z Funduszu, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych.

W ramach projektu zatrudniono opiekunki, które sprawują usługi opiekuńcze w miejscach zamieszkania beneficjentów projektu.

 

Skip to content