Szukaj

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, sprawowane są przez pedagogów , logopedów oraz rehabilitantów.

Usługi te są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim są realizowane przez specjalistów przeszkolonych w zakresie specyfiki problemów i potrzeb osób chorych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią istotną formę wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie określanych potrzeb, stosownie jednak do możliwości Ośrodka.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych opiera się o:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 w/w rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
 2. pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
 3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 4. pomoc mieszkaniową,
 5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania ( tj. w mieszkaniu podopiecznego).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez opiekunkę zatrudnioną w Ośrodku, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Ośrodek zleca, wybranym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, firmie realizację przyznanych usług. Firmy te zatrudniają osoby bezpośrednio wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Procedura przyznania świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w OPS.

Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy złożyć wraz z załączonym:

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do usług specjalistycznych
 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada)

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która określa okres, wymiar godzinowy przyznanej pomocy, zakres usług oraz odpłatność za usługi i termin jej wnoszenia.

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi ustala się na podstawie dochodu strony lub rodziny oraz obowiązującej tabeli odpłatności. Cena jednej roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez gminę w ramach zadań własnych, która jest podstawą do naliczenia odpłatności za świadczenie usług wynosi 34,45 zł.

W przypadku dzieci i młodzieży koszt roboczogodziny wynika z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania. Kwota roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmę zewnętrzną, zgodnie z zawartą umową w roku 2024r.  wynosi 90,00 złotych.

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Powyżej 100% do 220 %

1,5 %

3,5 %

Powyżej 220% do 250%

10 %

15 %

Powyżej 250% do 300%

15 % 

25 %

Powyżej 300% do 400% 

30 %

45 %

Powyżej 400% do 500%

50 %

65 %

Powyżej 500% do 600%

75 %

85 %

Powyżej 600%

100 %

100 %

Druk skierowania lekarskiego SUO

Wniosek o pomoc

Zaświadczenie o dochodach

Skip to content