Szukaj

Stypendia i zasiłki szkolne

Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie miasta Gniezna.

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (nieletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2009, sygn. akt I OW. 122/08). W związku z powyższym uczniowie spoza terenu miasta Gniezna, pobierający naukę w gnieźnieńskich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ulicy Pocztowej 11 w Biurze Obsługi Klienta (parter). W godzinach pracy (poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00). Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 61 102 14 81 wew. 22.

Wnioski należy składać na zaproponowanych przez MOPS drukach.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego ustawą terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

 

Zasiłek szkolny jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

W związku z faktem, iż zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o jego przyznanie należy wystąpić w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Okolicznością uzasadniającą ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest zdarzenie zależne od czynnika losowego tj. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

· śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;

· klęska żywiołowa;

· pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;

· inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego, dołączając do niego dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ulicy Pocztowej 11 w Biurze Obsługi Klienta (parter). W godzinach pracy (poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00). Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 61 102 14 81 wew. 22.

Wnioski należy składać na zaproponowanych przez MOPS drukach.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane na wniosek:

rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Pliki do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek na zasiłek szkolny

Oświadczenie do stypendium o dochodzie, który nie uległ zmianie

Oświadczenie do stypendium o dochodzie, który uległ zmianie

Skip to content