Szukaj

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie zwiększenia liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu
  niepełnosprawności jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o
  niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i
  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
 • dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
  stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
  samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
  jego leczenia, rehabilitacji i edukacji które spełniają warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie
  przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)

 

Na realizację usług opiekuńczych na rok 2019 w ramach Programu, pozyskano kwotę 55 882, 85 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pozwoliło to na realizację dodatkowo 4 888 godzin usług opiekuńczych, z czego 2 443, 50 godzin zostało sfinansowanych z Funduszu, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych.

W ramach projektu zatrudniono pięciu opiekunów, którzy sprawowali usługi opiekuńcze w miejscach zamieszkania beneficjentów projektu.

Skip to content