Szukaj

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Pomoc w formie posiłku w przypadku dzieci i uczniów realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu, żłobku w przypadku pozostałych osób pomoc może być udzielona w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z umową z dnia 23.03.2023 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Gniezno (oraz późniejszymi aneksami) została przyznana dotacja na realizację Programu na rok 2023 w kwocie 490.179,67 zł.

Skip to content