Szukaj

Dodatki energetyczne

Wejście w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. przepisów ustawy o dodatku osłonowym związane jest z zaprzestaniem realizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. dodatku energetycznego.
W praktyce oznacza to, że wszystkie wnioski złożone po dniu 3 stycznia 2022 r. o dodatek energetyczny pozostawia się bez rozpatrzenia, wnioski złożone przed tą datą rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 755 ze zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek- zryczałtowany dodatek energetyczny

Skip to content