Szukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie
.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-28. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: 2024-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę,
  zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym
  atrybutem,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Krystian Bursztyński ,
informatyk@mops.gniezno.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669-610-184. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, Ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Są pochylnie, informacje głosowe, pętle indukcyjne. Brak platform.
 4. Obok siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7 znajduje się parking,
  gdzie znajdują się trzy miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane są po prawej
  stronie od wejścia głównego do budynku Ośrodka.
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Ośrodka w Gnieźnie.
  Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę
  niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu
  wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone
  przez psa asystującego.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Istnieje możliwość skorzystania z
  tłumacza języka migowego online. Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z
  pracownikiem Ośrodka proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 61 426 25 82 lub
  przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: mops@mops.gniezno.pl.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Skip to content