Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre dokumenty są załączone w formie bitmapy i nie posiadają transkrypcji tekstowej.
  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krystian Bursztyński, adres poczty elektronicznej Krystian Bursztyński. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 61 426 25 82 wew. 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie posiada dwie siedziby mieszczące się w Gnieźnie:

  • przy ul. Dworcowej 7 (Pomoc Społeczna)
  • przy ul. Pocztowej 11 (Centrum Świadczeń)

 

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy  ul. Dworcowej 7 przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo z wyjątkiem  Biura Obsługi Klienta – brak pochylni w budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7 jest obiektem piętrowym. W budynku znajduje się winda. Schody prowadzące na piętro budynku  wyposażone są w poręcz oraz oznakowane są taśmami kontrastowymi w celu informowania użytkowników w tym osób niepełnosprawnych o występującym zagrożeniu. Część parteru wyposażona jest w listwy prowadzące mające zapewnić osobom niepełnosprawnym – słabowidzącym i niewidomym możliwość poruszania się po budynku MOPS w Gnieźnie w celu załatwienia spraw urzędowych.

 

Siedziba  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 mieści się na 2 piętrze budynku, natomiast Biuro Obsługi Klienta na parterze budynku. Budynek posiada windę zewnętrzną. Schody prowadzące na 2 piętro wyposażone są w poręcz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7  w Biurze Obsługi Klienta znajduje się pętla indukcyjna. Pokoje posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na piętrze budynku znajduje się oznaczona kontrastowo pochylnia wyposażona w poręcze.

Na chwilę obecną siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 nie jest przystosowana do obsługi osób głuchoniemych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7 znajduje się parking, gdzie znajdują się trzy miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane są po prawej stronie od wejścia głównego do budynku Ośrodka.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z parkingu znajdującego się z tyłu siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Ośrodka w Gnieźnie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Ośrodka proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 61 426 25 82 lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: mops@mops.gniezno.pl.

Osoby, które chcą załatwić sprawę urzędową w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Pocztowej 11 z pomocą  tłumacza języka migowego online proszone są  o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem  61 102-14-81 lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: dcs@mops.gniezno.pl. Osoby po wcześniejszym umówieniu zostaną obsłużone przez pracownika DCŚ w siedzibie MOPS w Gnieźnie

Skip to content