Dodatek Osłonowy

KOMUNIKAT

Przypominamy, że druki wniosków na dodatek osłonowy można pobrać:

– w siedzibie MOPS przy ul. Dworcowej 7 – Biuro Obsługi Klienta 7.00-15.00;

– w siedzibie MOPS przy ul.  Pocztowej 11 parter – Biuro Obsługi Klienta 7.00-15.00;

– w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Lecha 6 – w poniedziałki 7.30-17.30, od wtorku do piątku 7.30-15.30;

– na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie: http://www.mops.gniezno.pl/dodatekosłonowy

Wypełnione wnioski można składać:

– elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego;

– tradycyjnie (papierowo):

  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00;
  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00;

– osobiście – bezpośrednio u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie – Sekcja Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Dworcowej 7;

– drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno.

Szanowni Państwo,

w dniu 3 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw z 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. W związku z powyższym osoby, którym przysługuje świadczenie mogą wystąpić z wnioskiem o dodatek osłonowy.

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza  kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest na podstawie dochodu uzyskanego w roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz w roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022 w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.

O dodatek może wystąpić osoba posiadająca obywatelstwo polskie zamieszkująca i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania i przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski na zasadach określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

Rodzaj gospodarstwa

Kwota dodatku osłonowego

Kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Jednoosobowe

400 zł

500 zł

Gospodarstwo 2-3 osób

600 zł

750 zł

Gospodarstwo 4-5 osób

850 zł

1062,50 zł

Gospodarstwo

co najmniej 6 osobowe

1150 zł

1437,50 zł

 

Wejście w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. przepisów ustawy o dodatku osłonowym związane jest z zaprzestaniem realizacji do dnia 31 grudnia 2022 r. dodatku energetycznego.
W praktyce oznacza to, że wszystkie wnioski złożone po dniu 3 stycznia 2022 r. o dodatek energetyczny pozostawia się bez rozpatrzenia, wnioski złożone przed tą datą rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski złożone do 31 stycznia br. zostaną zrealizowane (I rata) do 31 marca 2022 r.

Świadczenia przyznane na  kompletne wnioski złożone do dnia 31stycznia 2022 r. będą wypłacone w dwóch  równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do
31 stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać:

  • w siedzibie MOPS przy ul. Dworcowej 7 – Biuro Obsługi Klienta -w godz. 7.00-15.00,

  • w siedzibie MOPS przy ul. Pocztowej 11 parter- Biuro Obsługi Klienta – w godz. 7.00-15.00,

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Lecha 6 – w poniedziałki 7.30-17.30, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30,

  •  na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie


Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie – od  11 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

> tradycyjnie (papierowo) – od 11 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.,

składając wniosek:

  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7 – od  11 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. od poniedziałku do piątku w  godzinach od  7:00 do 15:00,

  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- Dział Świadczeń Rodzinnych w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 – od  11 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,

Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do urny podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

  • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie – Sekcja Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Dworcowej 7,

  • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. komórkowy 666 929 551 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 .

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz na druku wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)

 

 

Do pobrania:

Oświadczenie cześć 1-2

Oświadczenie część 3

Oświadczenie cześć 4

Klauzula informacyjna – dodatek osłonowy

 

Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy

 

 

Skip to content