Dobry start

Uwaga świadczenia „Dobry Start”

Informujemy, ze na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca br w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 realizacją programu będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ŚWIADCZENIE DOBRY START – jednorazowe 300 zł – na dziecko rozpoczynające rok szkolny (nie akademicki!)  PRZYSŁUGUJE bez względu na dochód rodziny na dziecko lub osobę uczącą się (osobą uczącą się jest osoba, której rodzice nie żyją lub od obojga rodziców są zasądzone alimenty) do ukończenia 20. roku życia (do 24. roku życia jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności). Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia

Aby otrzymać świadczenie DOBRY START dziecko powinno uczęszczać od września danego okresu do jednej ze szkół: podstawowa, ponadpodstawowa, klasa dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno–wychowawczy.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (klasa „0”).

WNIOSKI o ustalenie uprawnień na świadczenie DOBRY START przyjmowane są do 30 listopada br. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o jednorazowe świadczenie Dobry Start

Skip to content