Szukaj

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 z Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z warunkami Programu głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.

z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą

z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby

z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program będzie realizowany od dnia podpisania umowy z Wojewodą Wielkopolskim do dnia 31 grudnia 2024. 

W związku z planowanym przystąpieniem Miasta Gniezna do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia ich usługą opieki wytchnieniowej wraz ze wskazaniem formy pobytu opieki dziennej lub całodobowej.

Zgłoszenia do udziału w Programie można dokonywać do dnia 13 listopada 2023 r. telefonicznie pod numerem telefonu 61 426 25 82 wew. 59 w godzinach 10.00-13.00 lub mailowo pod adresem mops@mops.gniezno.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie Minister Rodziny i Polityki Społecznej:

http://niepelnosprawni.gov.pl/p,162,programy-realizowane-w-ramach-funduszu-solidarnosciowego

Skip to content