POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości uzyskania skierowania do otrzymania pomocy w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM . Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 PLUS

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie lutego 2023  – sierpnia 2023,  a jej celami szczegółowymi są:

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:

marzec 2023  – sierpień 2023

Kolejny etap realizacji Programu Podprogramu 2021 Plus będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych w okresie od marca 2023 r. do sierpnia 2023 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się z magazynów Caritas Diecezji Gnieźnieńskiej od marca 2023 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:

Ośrodek będzie wydawać osobom potrzebującym spełniającym kryteria kwalifikowalności, skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

Plakat - Pomoc żywnościowa 2014-2020