W związku z wejściem w życie Uchwały Nr LXVIII/867/2023 Rady Miasta z Gniezna z dnia 1 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie pożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie informuje, że od dnia 20.03.2023 r. świadczenie pieniężne może być przyznane: 

dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200 % z kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej;
– osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200 % z kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej.

UCHWAŁA NR LXVIII/867/2023

UCHWAŁA NR LXVIII/868/2023