Seniorzy to często zapomniana, marginalizowana grupa społeczna. Doskwiera im odrzucenie i samotność. Nie zawsze mają możliwość realizowania swoich pasji, odkrywania na nowo talentów, czy poznawania innych osób. Właśnie z myślą o Seniorach, osobach samotnych, również tych niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, powstał Gnieźnieński Klub Seniora, do którego już 4 maja rusza rekrutacja!

Gnieźnieński Klub Seniora mieści się w zrewitalizowanym budynku przy ulicy Sportowej 1 w Gnieźnie. Między 4 maja a 31 maja 2022 roku odbywać się będzie rekrutacja na trzeci turnus, który potrwa najbliższe 9 miesięcy. Rekrutacja będzie przebiegać dwuetapowo.

  1. Pierwszy etap to złożenie wniosku wraz z dodatkowymi niezbędnymi dokumentami, potwierdzającymi dane w nim zawarte.

Wniosek, jak i niezbędne załączniki, dostępne są:

  1. do pobrania na stronie internetowej: www.gniezno.eu w zakładce
    Dla mieszkańca / Sprawy społeczne,

  2. w Gnieźnieńskim Klubie Seniora, przy ul. Sportowej 1,

  3. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie,
    przy ul. Dworcowej 7,

  4. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, przy ul. Lecha 6.

Wypełnione wnioski należy składać w wyżej podanych lokalizacjach,

w terminie do 31 maja 2022 roku.

  1. W drugim etapie przeprowadzane będą rozmowy z Kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne.

Ze wszystkich zgłoszeń Komisja wyłoni 85 osób z największą liczbą punktów, z czego 70 osób zostanie zakwalifikowanych jako przyjęte, a 15 jako osoby na liście rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie choćby w sytuacji rezygnacji innego uczestnika. Wyłonieni w toku rozpoczynającej się rekrutacji Seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach między 1 lipca 2022 roku a 28 marca 2023 roku.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub oświadczeniem o niesamodzielności.

Zajęcia w Gnieźnieńskim Klubie Seniora mają na celu wypełnienie Seniorom czasu wolnego poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań, a także zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym. Plan zajęć jest bogaty w atrakcje. Znajdziemy w nim m.in. warsztaty: plastyczne, teatralne, muzyczne, ponadto zajęcia nastawione na działalność prozdrowotną – zajęcia sportowe nordic walking, joga/relaksacja, czy fitness dla Seniorów, ale także spotkania z dietetykiem. GKS to również wsparcie dla Seniorów w obszarze poradnictwa prawnego, gdyż uczestnicy zajęć będą mogli liczyć na omawianie zmieniających się przepisów. Poza zajęciami na miejscu, organizowane będą również wyjścia do kina, czy do teatru, a także wycieczki. W ramach GKS odbywać się będą również konkursy mające na celu wyzwolenie kreatywności wśród uczestników.

Gnieźnieński Klub Seniora jest czynny pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Zajęcia odbywają się codziennie w dwóch grupach:

a) porannej – od godziny 7.30 do godziny11.30,

b) popołudniowej – od godziny 11:30 do godziny15.30.

Zajęcia w Gnieźnieńskim Klubie Seniora są obowiązkowe. W przypadku nieobecności powyżej 2 dni Uczestnik projektu zobowiązany jest do przedstawienia stosowanego wyjaśnienia z podaniem przyczyn swojej nieobecności (usprawiedliwienia).

Projekt „Gnieźnieński Klub Seniora” realizowany jest przez Miasto Gniezno na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie ponad 1,4 mln (1.436.550,48 zł). W projekcie udział bierze – na zasadzie partnerstwa – Stowarzyszenie „Wielkopolanie”.  Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 1,5 mln (1.512.158,40 złotych). Czas realizacji projektu od 30.09.2019 do 28.03.2023 roku. Zasadniczym jego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych
dla 210 osób.

Fundusze Europejski

Zapraszamy też do polubienia profilu Gnieźnieńskiego Klubu Seniora na FB

Projekt realizowany jest w ramach działania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020