Szukaj

Świadczenia rodzinne \ Сімейна допомога

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – do pobrania \ Зразки заяв на отримання сімейної допомоги громадянам України – завантажити

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEPRZEBYWANIU JEGO MAŁŻONKA LUB DRUGIEGO RODZICA DZIECKA/DZIECI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ \ ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО НЕПЕРЕБУВАННЯ ПОДРУЖЖЯ АБО ІНШОГО З БАТЬКІВ ДИТИНИ/ДІТЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OPIEKUNEM TYMCZASOWYM \ ЗАЯВА ЗАЯВНИКА, ЯКИЙ Є ТИМЧАСОВИМ ОПІКУНОМ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ ТА ДОПЛАТИ ДО СІМЕЙНОЇ ДОПОМОГИ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (ZAŁĄCZNIK) \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ ТА ДОПЛАТИ ДО СІМЕЙНОЇ ДОПОМОГИ (ДОДАТОК)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ У ЗВ’ЯЗКУ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ZAŁĄCZNIK) \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ У ЗВ’ЯЗКУ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ (ДОДАТОК)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ДОПОМОГУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СПЕЦІАЛЬНУ ОПІКУНСЬКУ ДОПОМОГУ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (ZAŁĄCZNIK) \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СПЕЦІАЛЬНУ ОПІКУНСЬКУ ДОПОМОГУ (ДОДАТОК)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ДОПОМОГУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА БАТЬКІВСЬКУ ДОПОМОГУ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU \ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ У ЗВ’ЯЗКУ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ, В ЯКОЇ ДІАГНОСТОВАНО ВАЖКІ ТА НЕЗВОРОТНІ ВАДИ АБО НЕВИЛІКОВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ЖИТТЮ, ЯКІ ВИНИКЛИ В ПРЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ АБО ПІД ЧАС ПОЛОГІВ

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY \ ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО РОЗМІР ЙОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА АБО ГОСПОДАРСТВА ЧЛЕНА СІМ’Ї, У ПЕРЕРАХУНКУ НА ГЕКТАРИ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ У КАЛЕНДАРРНОМУ РОЦІ, ЩО ПЕРЕДУЄ ПЕРІОДУ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH \ ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО ВЛАСНІ ДОХОДИ АБО ДОХОДИ ЧЛЕНА СІМ’Ї, ОТРИМАНІ В КАЛЕНДАРНОМУ РОЦІ, ПОПЕРЕДНЬОМУ ДО ПЕРІОДУ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ, ІНШИХ ЗА ДОХОДИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ СТ. 27, СТ. 30B, СТ. 30C, СТ. 30E I СT. 30F ЗАКОНУ ВІД 26 ЛИПНЯ 1991 Р. ПРО ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO \ ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО ТЕРМІН ТА ПЕРІОД, НА ЯКИЙ БУЛО НАДАНО ВІДПУСТКУ НА ВИХОВАННЯ ТА ПРО НЕ МЕНШЕ ЗА ШЕСТИМІСЯЧНЕ ПЕРЕБУВАННЯ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ОТРИМАННЯМ ПРАВА НА ВІДПУСТКУ НА ВИХОВАННЯ

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM \ ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО НЕВИКОРИСТАННЯ МНОЮ БІЛЬШЕ 5 ДНІВ У ТИЖДЕНЬ ЦІЛОДОБОВОГО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В ЗАКЛАДІ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЦІЛОДОБОВИЙ ДОГЛЯД, W У ТОМУ ЧИСЛІ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ЦЕНТРІ

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA \ ЗАЯВА ЗАЯВНИКА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ТИМЧАСОВУ РЕЄСТРАЦІЮ УЧНЯ ЗА МЕЖАМИ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

 

Skip to content