Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko (art. 6):

 1. 18 roku życia,

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia,

 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia pod warunkiem nauki w szkole lub szkole wyższej.

Osoba ucząca się to według ustawy o świadczeniach rodzinnych: pełnoletnia osoba ucząca się, nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugoda sądową prawa do alimentów z ich strony.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka
 • dodatek z tyt. samotnego wychowywania
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
 • dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (dot. szkoły ponadgimnazjalnej a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.); w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Obowiązujące kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania uprawnień do:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków 674 zł na osobę w rodzinie (lub 764 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne)
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.922 zł na osobę w rodzinie

Dochód stanowią: przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto dochód stanowi dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz dochody nieopodatkowane wymienione w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Obowiązujące kwoty:

Zasiłek rodzinny:

 • do 5 roku życia: 95,00 zł.
 • od 5 do 18 roku życia: 124,00 zł.
 • powyżej 18 roku życia: 135,00 zł.


Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł. miesięcznie,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka: 1.000,00 zł.

 • dodatek z tyt. samotnego wychowywania: 193,00 zł., nie więcej niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci; 273,00 zł. miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 95,00 zł. miesięcznie,

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90,00 zł. na dziecko do 5 roku życia; 110,00 zł. na dziecko powyżej 5 roku życia,

 • dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł. jednorazowo na dziecko

 • dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 113,00 zł. miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (dot. szkoły ponadgimnazjalnej a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.); 69,00 zł. miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki nie przysługują, jeżeli:

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie);

3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka („becikowe”)
:

 • 1.000,00 zł. na jedno dziecko.

 

Wymagane dokumenty:

Zasiłek rodzinny:


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres udzielenia urlopu wychowawczego oraz informacja o okresie zatrudnienia (wymagany co najmniej 6-cio miesięczny),
 • zaświadczenie ZUS od kiedy osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia społecznego,
 • imienny raport miesięczny (RMUA) osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dochodach w przypadku złożonego oświadczenia z punktu 4,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki
 • Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
 • Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop.doc


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Dokumenty wymagane do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka:

Skip to content