Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł na osobę w rodzinie.

Dochód stanowią: przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto dochód stanowi dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz dochody nieopodatkowane wymienione w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu. Do składu rodziny nie zalicza się rodzica osoby uprawnionej (oraz jego dochodu), który jest zobowiązany tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,  jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania lub w pieczy zastępczej;
  2. (utracił moc)
  3. Zawarła związek małżeński.

 

Terminy wypłat w kasie funduszu alimentacyjnego w okresie 2019/2020:

15.10, 15.11, 13.12, 15.01, 14.02, 13.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 14.08, 15.09.

 


Pliki do pobrania:

Oświadczenie o dochodach – dochód nieopodatkowany

Oświadczenie członka rodziny – ryczałt; karta podatkowa

Oświadczenie członka rodziny – zasady ogólne

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji

Wniosek o fundusz alimentacyjny

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
w przypadku złożenia wniosku bez oświadczenia Ośrodek samodzielnie pozyska wymaganą informację

Zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji

Skip to content