Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre dokumenty są załączone w formie bitmapy i nie posiadają transkrypcji tekstowej.
  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Kowalski, informatyk@mops.gniezno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 61 426 25 82 wew. 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na ul. Dworcowej 7 przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na ul. 3 Maja 30 osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się, mogą liczyć na pomoc pracowników Ośrodka. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem telefonu (+48) 61 415 43 91.  Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7 jest obiektem piętrowym. W budynku znajduje się winda. Schody prowadzące na piętro budynku  wyposażone są w poręcz oraz oznakowane są taśmami kontrastowymi w celu informowania użytkowników w tym osób niepełnosprawnych o występującym zagrożeniu. Część parteru wyposażona jest w listwy prowadzące mające zapewnić osobom niepełnosprawnym – słabowidzącym i niewidomym możliwość poruszania się po budynku MOPS w Gnieźnie w celu załatwienia spraw urzędowych.

 

Siedziba  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na ul. 3 Maja 30 mieści się na parterze budynku. Brak windy. Do budynku prowadzą schody wyposażone w poręcz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na ul. Dworcowej 7  w Biurze Obsługi Klienta znajduje się pętla indukcyjna. Pokoje posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na piętrze budynku znajduje się oznaczona kontrastowo pochylnia wyposażona w poręcze.

Na chwilę obecną siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na ul. 3 Maja 30 nie jest przystosowana do obsługi osób głuchoniemych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na ul. Dworcowej 7 znajduje się parking, gdzie znajdują się trzy miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane są po prawej stronie od wejścia głównego do budynku Ośrodka.

Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych przed siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na ul. 3 Maja 30.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Ośrodka w Gnieźnie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Ośrodka proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 61 426 25 82 lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: mops@mops.gniezno.pl.

Skip to content