500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w wysokości 500 zł na dziecko PRZYSŁUGUJE w MOPS:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (opiekun faktyczny – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie 500+ przysługuje bez względu na dochód rodziny, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W sprawie przyznania w/w świadczeń nie ma obowiązku wydania decyzji administracyjnej. O przyznaniu świadczeń wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

Adres poczty elektronicznej należy umieścić w składanym wniosku.

Wnioskodawca, który nie wskazał adresu poczty elektronicznej może uzyskać informację o przyznaniu świadczenia w organie, w którym złożył wniosek.

NIEODEBRANIE INFORMACJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ DOBREGO STARTU NIE WSTRZYMUJE WYPŁATY TEGO ŚWIADCZENIA!

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie);

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego 500+, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Składanie wniosków:

Wniosek najlepiej złożyć w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka, przysposobienia dziecka bądź objęcia dziecka opieką prawną.

Obecny okres zasiłkowy trwa do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

Do pobrania:

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ obowiązujący od 1 lipca 2019r

Skip to content