Informujemy, iż w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020, Gmina Miasto Gniezno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie pozyskało środki na współfinansowanie realizacji Programu.

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:
– osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, jak również z orzeczeniami równoważnymi,
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

których dochód nie przekracza 400 % obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) tj. w przypadku osoby samotnej 2804 zł a w przypadku rodziny 2112 zł na osobę.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci usług opiekuńczych, spełniające kryteria, o których mowa powyżej, prosimy o pilny kontakt pod numerem telefonu 61 426 25 82 wew. 64