Ważne informacje Drukuj

 

Wypłaty świadczeń rodzinnych odbieranych w kasie Banku Spółdzielczego od XI/2019 do X/2020 wg pierwszych liter nazwiska

 

Są to również przybliżone terminy przelewów świadczeń na konta klientów.

 

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i S.Z.O.(A-Z)

08.11

09.12.

13.01

10.02

09.03

09.04

08.05

09.06

09.07

10.08

09.09

09.10.

 

 

A,B,C

12.11

10.12

14.01

11.02

10.03

10.04

11.05

10.06

10.07

10.08

10.09

12.10.

D,E,F,G

13.11

11.12

14.01

12.02

11.03

10.04

12.05

10.06

13.07

13.08

11.09

13.10

H,I,J,L,Ł 20.11

14.11

12.12.

15.01

13.02

12.03

14.04

13.05

12.06

14.07

14.08

14.09

14.10.

K

15.11

13.12

15.01

14.02

13.03

15.04

14.05

15.06

15.07

14.08

15.09

15.10.

M,N,O

18.11

16.12

16.01

17.02

16.03

16.04

15.05

16.06

16.07

17.08

16.09

16.10

P,R,T

19.11

17.12

17.01

18.02

17.03

17.04

18.05

17.06

17.07

20.08

17.09

19.10

S,Ś

20.11

18.12

20.01

19.02

18.03

20.04

19.05

18.06

20.07

21.08

18.09

20.10.

U,W,Z,Ż

21.11

19.12

21.01

20.02

19.03

21.04

20.05

19.06

21.07

21.08

21.09

21.10.

Terminy wypłat w kasie funduszu alimentacyjnego w okresie 2019/2020:

15.10, 15.11, 13.12, 15.01, 14.02, 13.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 14.08, 15.09.

 

 

Informacja

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że zmieniła się kwota miesięczna:

- zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. 184,42 zł, a od 1 listopada 2019 r. 215,84 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 listopada 2018 . 620 zł

- zasiłek dla opiekuna od 1 listopada 2018 r. 620 zł

Od 1 stycznia 2019 r zmieniła się również wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosi: 1.583 zł

 

 

 

 

Informacja

    Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 nastąpiło podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokość świadczenia po waloryzacji wynosi 1.477 zł miesięcznie.

Wyrównanie kwoty nastąpi po odbiorze przez osoby uprawnione do w/w świadczenia decyzji wprowadzającej zmianę kwoty.

 

 

KOMUNIKAT

Podwyżka kwot świadczeń rodzinnych

od 1 listopada 2016 r.:


 

 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, (wzrost o 10 zł),

- powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł),


 

 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,

w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł (wzrost o 6 zł);


 

 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);

 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, iż z uwagi na zmianę siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych w dniach 22- 24 czerwca 2016 r. mogą wystąpić problemy techniczne związane z obsługą interesantów (również telefoniczną). Przepraszamy za ewentualnie niedogodności.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że od dnia 27 czerwca 2016 r.

siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

mieścić się będzie przy ul. 3 Maja 30.

Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

Komunikat

 

Od 1 listopada 2015r wzrasta kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne:

674 zł na osobę w rodzinie 

764 zł na osobę w rodzinie jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

 

 

Komunikat

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2016

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

 

 

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE

Wypłaty świadczeń rodzinnych od XI 2014 do X 2015

 

Komunikat

Informujemy, że druki wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) można pobrać również w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 41.

 

 

Komunikat

 

Od 1 listopada 2014r wzrasta kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne:

574 zł na osobę w rodzinie

664 zł na osobę w rodzinie jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

 

Do wniosku o świadczenia rodzinne dołączyć:

-  oświadczenie (załącznik nr 5) lub zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o dochodzie opodatkowanym za rok 2013 wszystkich pełnoletnich członków rodziny

- oświadczenie (załącznik nr 8) lub zaświadczenie o wysokości zapłaconej w 2013 składki zdrowotnej 9%. Wysokość składki zdrowotnej poda pracodawca lub ZUS-  wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

- oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (załącznik nr 7) za rok 2013 wszystkich pełnoletnich członków rodziny

- oświadczenie o dochodzie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2013 (załącznik nr 6)

 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2013r (załącznik nr 9)

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimn. w roku szkolnym 2014/2015 (załącznik nr 2)

- zaświadczenie od Komornika w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości innej niż zasądzonej w wyroku sądowym

- w przypadku utraty dochodu: dokument potwierdzający utratę np. świadectwo pracy oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu np. pit 11 za rok 2013

- w przypadku uzyskania dochodu w roku 2013: dokument potwierdzający uzyskanie nowego dochodu np. umowa o pracę, dec. ZUS, zaświadczenie o wysokości dochodu NETTO osiągniętego z tego tytułu w całym okresie w 2013r

- w przypadku uzyskania dochodu w roku 2014r: dokument potwierdzający uzyskanie nowego dochodu np. umowa o pracę, dec. ZUS, zaświadczenie o dochodzie NETTO za drugi miesiąc kalendarzowy

- przy ubieganiu się o dodatek z  tytułu wychowywania dziecka w okresie urlopu wychowawczego: oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu (załącznik nr 11), oświadczenie o okresie przebywania na urlopie wychowawczym (załącznik nr 10), RMUA za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

   Przy ubieganiu się o dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu (załącznik nr 14), oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (załącznik nr 13)

 

 

KOMUNIKAT

 

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.07.2014r (Dz. U. Z 2014, poz. 1024) w sprawie szczegółowych warunków UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych u Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 można złożyć wniosek o przyznanie pomocy.

    JEŻELI RODZINA KORZYSTA ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – ZAŚWIADCZENIE o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w wyznaczonym punkcie w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Paczkowskiego 4.

 

 

 

Informacja o opublikowaniu ustawy

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów


 

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15 września 2014 r. Jeżeli w ww. okresie, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Dodatkowe warunki przyznania zasiłku dla opiekuna, to nieposiadanie przez opiekuna prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w okresie na który ubiega się o zasiłek dla opiekuna, a także brak prawa innej osoby do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę wymagająca opieki (art. 2 ust. 5 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).


 

 

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE

wypłaty 2013-2014.pdf

 

 

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH PIELĘGNACYJNYCH


Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie informuje, iż od dnia 1.01.2013r weszła w życie ustawa z dnia 7.12.2012r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 poz. 1548). Zgodnie z art.11 w/w ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu 30.06.2013r.
    Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych w zakładce „rodzaje świadczeń” informuje o warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejście w życie niniejszej ustawy od dnia
1 stycznia 2013r:

 

 

Kryteria dochodowe

     Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

 1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.

- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

- 77 zł na dziecko do 5 lat

- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,

- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 

 

 Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012r.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

 Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana z urzędu. (osoby uprawnione nie muszą składać wniosku) Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

 

 

Komunikat

 

w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Niniejszym informujemy, iż rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. przedłużono termin składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. ustanowionego uchwałą Rady Ministrów 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551).

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych

osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od

kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

W związku z faktem, że możliwość składania wniosków została przewidziana do 31 maja 2012 r., pomoc przysługująca za miesiące poprzedzające złożenie wniosku będzie wypłacana
z wyrównaniem.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.


Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Pomoc będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.


Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.


 


 

 

 

 

  ZMIANY W ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (520 zł)


Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.


W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Paczkowskiego 4 w Gnieźnie wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.


 

 

 

 

UWAGA ! WAŻNE INFORMACJE O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2011/2012

 

INFORMUJEMY IŻ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRZY UL. PACZKOWSKIEGO 4 od 1 września 2011r WYDAWANE BĘDĄ WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE (LUB OŚWIADCZENIE) O DOCHODZIE Z URZĘDU SKARBOWEGO ZA ROK 2010.

NA WNIOSEK ZŁOŻONY DO DNIA 30 WRZEŚNIA, ŚWIADCZENIA RODZINNE ZOSTANĄ WYPŁACONE DO 30 LISTOPADA, PO UPRZEDNIM ODEBRANIU DECYZJI W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

WNIOSKI ZŁOŻONE W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W GRUDNIU (ZA LISTOPAD I GRUDZIEŃ ŁĄCZNIE).


 

OBECNE ŚWIADCZENIA RODZINNE PRZYZNANE SĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA 2011 R

PRZYPOMINAMY IŻ NA DZIECKO UCZĄCE SIĘ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ NALEŻY DOSTARCZYĆ ZAŚWIADCZENIE O ROZPOCZĘCIU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO (JEST TO WARUNEK WYPŁATY DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TEGO TYTUŁU).

 

 

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Dział Świadczeń Rodzinnych w Gnieźnie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony został wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).


Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), 

 

 

ZMIANA ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Z dniem 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

W takim przypadku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

Do postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okresy zasiłkowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2010 r., rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2010 r.) i niezakończonych ostateczną decyzją, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.
 

NOWE WYSOKOŚCI KWOT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OD 1 LISTOPADA 2009 ROKU

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych         (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem:

 • wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
 • podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:
  - 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
  - 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
  - 98,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
 • podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520,00 zł miesięcznie,
 • na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

ZMIANA PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH  ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2008 ROKU

Departament Świadczeń Rodzinnych ogłosił, że w dniu 23 września 2009 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r. Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia dochód ten w 2008 r. wyniósł 2056 zł, tj. 171,33 zł miesięcznie.
 

ZMIANA DRUKU ZAŚWIADCZENIA URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH

w nowym zaświadczeniu Urzędu Skarbowego według wzoru obowiązującego od 4 sierpnia 2009r. winna znajdować się również pozycja z "przychodem" oprócz "dochodu", "podatku należnego", "składki na ubezpieczenie zdrowotne" oraz "składki na ubezpieczenie społeczne".


ZMIANA OKRESU ZASIŁKOWEGO

Zmiana okresu zasiłkowego od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008r, na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 września 2009r a nie od 1 lipca 2009r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


BECIKOWE

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).


ZMIANY W PRZYZNAWANIU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Od 1 stycznia 2009r zmienił się również przepis dotyczący prawa do świadczenia pielęgnacyjnego; dotychczas świadczenie to przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2009 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny (pokrewieństwo w linii prostej oraz rodzeństwo).

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 2. Osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim, została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w  tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem opieki zdrowotnej,
 3. Osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
 4. Osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

 

Poprawiony: czwartek, 31 października 2019 07:00