Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
SUO PDF Drukuj Email

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób i dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, sprawowane są przez pedagogów , logopedów oraz rehabilitantów.

Usługi te są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim są realizowane przez specjalistów przeszkolonych w zakresie specyfiki problemów i potrzeb osób chorych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią istotną formę wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie określanych potrzeb, stosownie jednak do możliwości Ośrodka.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych opiera się o:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 w/w rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;

  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

 2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,

 3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 4. pomoc mieszkaniową,

 5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania ( tj. w mieszkaniu podopiecznego).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone SĄ przez opiekunkę zatrudnioną w Ośrodku natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Ośrodek zleca, wybranym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, firmie realizację przyznanych usług. Firmy te zatrudniają osoby bezpośrednio wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Procedura przyznania świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w OPS.

Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy złożyć wraz z załączonym:

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do usług specjalistycznych

 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada)

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która określa okres, wymiar godzinowy przyznanej pomocy, zakres usług oraz odpłatność za usługi i termin jej wnoszenia.

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie specjalistycznych usług oraz o wysokości odpłatności.

Kwota roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmę zewnętrzną od dnia 1 sierpnia 2019 r. wynosi 59,00 złotych.

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 461 zł = 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

1,5 %

3,5 %

powyżej 132,5 % do 165 %

3 %

7 %

powyżej 165 % do 187,5 %

5 %

11 %

powyżej 187,5 % do 220 %

7 %

15 %

powyżej 220 % do 237,5 %

11 %

20 %

powyżej 237,5 % do 255 %

15 %

25 %

powyżej 255 % do 265 %

22,5 %

32,5 %

powyżej 265 % do 275 %

30 %

40 %

powyżej 275 % do 282,5 %

45 %

55 %

powyżej 282,5 % do 290 %

60 %

70 %

powyżej 290 % do 310 %

75 %

85 %

powyżej 310 % do 330 %

90 %

100 %

powyżej 330 %

100 %

100 %

 

 

 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl