Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Przepisy PDF Drukuj Email


Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm.Przepisy wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno - opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.


Rozporządzenie Ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.Przepisy wykonawcze do ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnychUstawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z późn. zm.Przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeńUstawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychUstawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm.


Przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku PublicznegoUstawa o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z późn. zm.Przepisy wykonawcze do ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej
 

 

Poprawiony: wtorek, 25 lipca 2017 13:20
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl