Baner

Usługi Opiekuncze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Poradnik PDF Drukuj Email


Jak ubiegać się o pomoc z MOPS?

W celu uzyskania pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy przede wszystkim nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym, najlepiej poprzez wizytę w OPS, jeśli sytuacja osobista czy zdrowotna na to nie pozwala można zrobić to w inny sposób. Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy również drogą pocztową, telefonicznie, pocztą e-mail. Jeżeli jest taka możliwość można również poprosić osobę bliską o kontakt z Ośrodkiem i przekazanie wniosku o pomoc. Informacje o potrzebach w środowisku zgłaszane są także do Ośrodka Pomocy Społecznej przez pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, kuratorów sądowych, służbę zdrowia i mieszkańców naszej Gminy. Po każdym takim sygnale pracownicy socjalni kontaktują się z osobą zainteresowaną celem rozeznania potrzeb i przyznania ewentualnej pomocy.Kiedy można otrzymać zasiłek?

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:
 1. Trudna sytuacja życiowa.
  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, problemów w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną, alkoholizmu lub narkomanii.
 2. Trudna sytuacja finansowa.
  Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.
  Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o tzw. zasiłek specjalny.

 
Jak oblicza się dochód?
Możliwe są dwie sytuacje:

 1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama. Wówczas należy zsumować jej dochody z ostatniego miesiąca.
  W obliczeniach należy uwzględnić dochody netto (czyli bez podatku, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), z miesiąca przed złożeniem wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w czerwcu, trzeba przedstawić dochód z maja).
  Można starać się o zasiłek, jeśli łączny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 701 zł na miesiąc.
 2. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka z rodziną (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina to „osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”). Wówczas trzeba obliczyć łączny dochód rodziny, dodać zarobki wszystkich osób w rodzinie z danego miesiąca. Muszą to być dochody:
  •    netto (czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia),
  •    z miesiąca przed złożeniem wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w czerwcu, trzeba
       przedstawić dochód rodziny z maja.
Poza podatkiem oraz składkami na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe oraz chorobowe), od dochodu rodziny odejmuje się również kwotę alimentów, które płaci członek rodziny na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu, potwierdzonym przez urząd skarbowy.

 
Można ubiegać się o zasiłek jeśli po obliczeniu okazuje się, że dochód rodziny nie jest wyższy od sumy określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. Kryterium dochodowe), czyli obecnie jest to kwota 528 zł na osobę w rodzinie.
 
Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.


Jak starać się o zasiłek?

 1. Z podaniem wyjaśniającym problem należy zgłosić się osobiście, telefonicznie do Ośrodka lub przesłać wniosek na adres Ośrodka.
 2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
 3. Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne wymagane zaświadczenia. 


Jakie dokumenty są wymagane?

 1. Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiągniętych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za ostatni miesiąc.
 2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy karta bezrobotnego (formularz z MOPS) z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP oraz decyzję urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
 3. Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
  • orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
  • orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  • orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 4. Emeryt (rencista) – odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.
Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury).Kiedy zasiłek może nie zostać przyznany?

 • Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową czyli np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.
 • Jeśli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (tzw. „kryterium dochodowe”).
 • Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.
 • Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia.
 • Jeśli ubiegający się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień.
 • Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy.


Gdzie można odwołać się od decyzji w sprawie pomocy? 


Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – (instytucja odwoławcza podana jest w decyzji).

Poprawiony: czwartek, 04 października 2018 12:48
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl