Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Fundusz alimentacyjny PDF Drukuj Email

Od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi 800 zł na osobę w rodzinie.


 

Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 30 informuje, że od 1.10 wydawane są decyzje w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń alimentacyjnych na wnioski złożone w okresie od 1.07 do 31.08.

 

 

 

KOMUNKAT W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ OKRESEM ZASIŁKOWYM - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

 

 

Wnioski o ustalenie uprawnień dotyczących funduszu alimentacyjnego można będzie składać od 1 sierpnia br. w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy:

ul. 3 Maja 30,

ul. Dworcowej 7

w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00 oraz w środy robocze w wydłużonym czasie pracy – do godziny 17.00 ( w okresie od 1.08 - 31.08.2018.r.).

 

Wnioski składać będzie można również drogą internetową.

 

 

Wnioski oraz niezbędne załączniki można będzie pobrać pod wyżej wskazanymi adresami, jak również ze strony internetowej MOPS:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w zakładce Druki do pobrania

 

 

 

 

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków, w oparciu o które ustalane będzie prawo do ww. świadczeń na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018, ulegną zmianie.

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie – kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017 r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

 

 

 

 

 

Od dnia 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r Nr 192, poz. 1378 ze zm.) Ustawa określa m.in. działania podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego oraz warunki nabywania prawa do świadczenia pieniężnego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona (posiadająca zasądzone od rodzica alimenty a egzekucja tych alimentów jest bezskuteczna) może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego (wg miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego):

  1. przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także stanu jego zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe
  2. w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny. Ponadto organ zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
    • składa do Prokuratury wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm.)
    • kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2003r o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2004r Nr 50, poz.424 ze zm.) Organ właściwy wierzyciela - przekazuje do biura (Krajowy Rejestr Długów, Europejki Rejestr Informacji Finansowej, InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA) informację gospodarczą o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Umieszczenie w w/w rejestrze nie wymaga powiadomienia dłużnika alimentacyjnego.

Z dniem 1 października 2008r obowiązują nowe przepisy odnośnie pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( ustawa z dnia 7 września 2007r , Dz. U. z 2007r Nr 192, poz. 1378 ze zm.). Ustawa ma na celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów. Ponadto wprowadza możliwość podjęcia szeregu działań zmierzających do zwiększania odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania albo w pieczy zastępczej;
  2. Uchylony;
  3. Zawarła związek małżeński.
Poprawiony: środa, 23 października 2019 06:04
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl