Baner

Usługi Opiekuncze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Przemoc w rodzinie PDF Drukuj Email

Przemoc w rodzinie - definicja ustawowa.

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

 

* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą".

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, iż jest:

 • INTENCJONALNA

  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie
  i podporządkowanie ofiary.

 • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza
  a sprawca silniejszy.

 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu
  i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

 

Na terenie miasta Gniezna działa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą:

 

 1. Hanna Adamczak – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego,

 2. Maciej Bąkowski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie,

 3. Tomasz Czerniawski – przedstawiciel Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „ODNOWA”,

 4. Aleksandra Godek – przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie,

 5. Agnieszka Anna Horoszczak – przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie,

 6. Agnieszka Karolczak – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie,

 7. Małgorzata Masadyńska - Kaszuba – przedstawiciel służby zdrowia,

 8. Zofia Komosińska – przedstawiciel Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie,

 9. Justyna Krzywdzińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,

 10. Krzysztof Larus – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie,

 11. Mieczysław Napierała - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie,

 12. Elżbieta Pilarczyk – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

 13. Marian Pokładecki – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,

 14. Marzena Tyczka – przedstawiciel Domu Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej,

 15. Anna Krzymińska – przedstawiciel służby zdrowia.

 

 

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 

 • realizacja założeń Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy

  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

 • diagnozowanie problemów przeciwdziałania przemocy

  w rodzinie na terenie Miasta Gniezna;

 • składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych

  w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

 • w rodzinie;

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

  w rodzinie;

 • inicjowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą

  w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową

  w środowisku lokalnym;

 • współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 • tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 

 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, tel. (61) 426-25-82; 426-30 16, 424 15 99, 424 11 88 wew. 63 lub 45.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przyjmuje w pokoju nr 14, piętro I.

Do głównych zadań grup roboczych należy:

 

 • zapoznanie się z indywidualną sytuacją rodziny, wobec której istnieje podejrzenie występowania przemocy w rodzinie;

 • opracowanie wspólnie z rodziną planu pomocy rozwiązania problemu przemocy oraz monitorowanie tych działań;

 • udzielanie wsparcia wszystkim członkom rodziny w tym w szczególności: wsparcie psychologiczne, prawne oraz poradnictwo socjalne;

 • udzielanie pomocy dzieciom pokrzywdzonym i będącym świadkami przemocy
  w rodzinie;

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

 • prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań w rodzinie dotkniętej przemocą oraz dokumentowanie uzyskanych efektów.

 

Procedura "Niebieskiej Karty"

 

 

Miejsca, w których można uzyskać pomoc:

 

 • Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2,

  Zespół Dyżurnych tel. (61) 426-02-11, faks (61) 426-02-15

  Wydział Prewencji – Sekretariat tel. (61) 426-02-20,

  KPP w Gnieźnie

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie ul. Dworcowa 7,

  tel. (61) 426-25-82; 426-30 16, 424 15 99, 424 11 88 wew 45,

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie,

  Urząd Miejski, ul. Lecha 6, pok. 06 (piwnica), tel. 61 426 04 51,

  Miejska Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

 • Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie ODNOWA w Gnieźnie,

  ul. Krucza 3, tel. 61 426 42 68,

  "ODNOWA"

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,

  ul. Jana Pawła II 9/10, tel. 61 425 52 98,

  PCPR Gniezno

 • Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie,

  ul. Kilińskiego 17, tel. 61 425 82 57,

  Świetlice Socjoterapeutyczne

 • Dom Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

  os. Orła Białego 20, tel. 061/425-57-86 (Biuro DMD) fax. 061/425-57-86

  Dom Matki i Dziecka w Gnieźnie

 

Akty prawne:

 

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenie lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 4. Uchwała Nr XLV/494/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2018 10:20
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl