Baner

Usługi Opiekuncze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Przemoc w rodzinie PDF Drukuj Email

 

 

Przemoc w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie - definicja ustawowa.

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

 

* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą".

 

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, iż jest:

 • INTENCJONALNA

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie
i podporządkowanie ofiary.

 • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza
a sprawca silniejszy.

 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu
i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

 

Na terenie miasta Gniezna działa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą:

 

 1. Justyna Krzywdzińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 2. Hanna Adamczak- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 3. Ewa Balicka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie,

 4. Tomasz Czerniawski – Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Odnowa”,

 5. Aleksandra Godek - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych,

 6. Agnieszka Horoszczak – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 7. Agnieszka Karolczak – Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie,

 8. Zofia Komosińska - Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie,

 9. Anna Krzymińska – Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej,

 10. Krzysztof Larus – Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych,

 11. Iwona Machowiak – Gimnazjum Nr 3 w Gnieźnie,

 12. Mieczysław Napierała – Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie,

 13. Katarzyna Olszewska – SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo

  i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie,
 14. Elżbieta Pilarczyk – Powiatowe Centrum pomocy w Rodzinie w Gnieźnie,

 15. Marzena Tyczka – Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej,

 16. Justyna Walczak – Gimnazjum Nr 2 w Gnieźnie;

 

 

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 

 • realizacja założeń Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy

  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
 • diagnozowanie problemów przeciwdziałania przemocy

  w rodzinie na terenie Miasta Gniezna;
 • składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych

  w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
 • w rodzinie;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

  w rodzinie;
 • inicjowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą

  w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową

  w środowisku lokalnym;
 • współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy

  w rodzinie;
 • tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych
  z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 

 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa
w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, tel. (61) 426-25-82; 426-30 16, 424 15 99, 424 11 88 wew. 63 lub 45.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przyjmuje w pokoju nr 14, piętro I.

 

Do głównych zadań grup roboczych należy:

 

 • zapoznanie się z indywidualną sytuacją rodziny, wobec której istnieje podejrzenie występowania przemocy

  w rodzinie;
 • opracowanie wspólnie z rodziną planu pomocy rozwiązania problemu przemocy oraz monitorowanie tych działań;

 • udzielanie wsparcia wszystkim członkom rodziny

  w tym w szczególności: wsparcie psychologiczne, prawne oraz poradnictwo socjalne;
 • udzielanie pomocy dzieciom pokrzywdzonym i będącym świadkami przemocy
  w rodzinie;

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

  w rodzinie;
 • prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań

  w rodzinie dotkniętej przemocą oraz dokumentowanie uzyskanych efektów.

 

 

Procedura „Niebieskiej Karty”:

 

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • policji;

 • oświaty;

 • ochrony zdrowia.

(art. 9 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

 

Formularz „Niebieska Karta” służy dokumentowaniu przemocy w rodzinie

i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny, w której dochodzi do zjawiska przemocy. Wypełnienie formularza wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą

w rodzinie

(art. 9d.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Pamiętać należy, iż osoby, które w związku z wykonywaniem czynności służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego

z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić
o tym Policję prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy

w rodzinie.

 

 

Miejsca, w których można uzyskać pomoc:

 

 • Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2,

Zespół Dyżurnych tel. (61) 426-02-11, faks (61) 426-02-15

Wydział Prewencji – Sekretariat tel. (61) 426-02-20

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie ul. Dworcowa 7,

tel. (61) 426-25-82; 426-30 16, 424 15 99, 424 11 88

 

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie,

Urząd Miejski, ul. Lecha 6, pok. 06 (piwnica), tel. 61 426 04 51

 

 • Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie ODNOWA,

ul. Krucza 3, tel. 61 426 42 68

 

 • Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne,

ul. Kilińskiego 17, tel. 61 425 82 57

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 07 października 2016 07:48
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl