Baner

Usługi Opiekuncze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
„DOBRY START” ( 300 + ) PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT

   DOBRY START” ( 300 + )

 

Dla kogo „dobry start” ?

Świadczenie "dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne! Szkoła w rozumieniu programu oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.


 

Jak dostać świadczenie "dobry start"

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, poprzez bankowość elektroniczną oraz ministerialny portal: empatia.mrpips.gov.pl.

Od 1 sierpnia wnioski można będzie składać także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibach MOPS przy ul Dworcowej 7 i 3 Maja 30. Wniosek dostępny na stronie:

www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie. Wnioski dostępne będą także w siedzibach MOPS.

Ważne! Wniosek na świadczenie „dobry start” należy złożyć do 30 listopada.

Uwaga! Od 1 lipca drogą elektroniczną można również składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie zostanie zrealizowane nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach sprawa zostanie rozpatrzona w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "dobry start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Komu świadczenie „dobry start” nie przysługuje?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Podstawa prawna określająca zasady programu: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061).

 

Poprawiony: środa, 20 czerwca 2018 13:51
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl